Dự án quốc tế: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam.

 

Chủ nhiệm đề tài

  Trung tâm PTCNC

Cơ quan chủ trì

   Trung tâm Phát triển công nghệ cao

Thời gian thực hiện

   7/2015 - 6/2019

Mục tiêu đề tài

 - Giảm thiểu mức phát thải GHG thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng Việt Nam hướng tới sử dụng nhiều hơn các sản phẩm chiếu sáng LED sản xuất trong nước. Mức giảm phát thải CO2eq trực tiếp được ước tính là 623 tấn CO2.
 - Mức giảm phát thải trực tiếp sau dự án được ước tính là 69,38 ktonnes CO2 từ làm việc ứng dụng các sản phẩm chiếu sáng LED được nhận trợ giúp kỹ thuật trong vòng đời dự án nhưng chỉ được thực hiện sau khi kết thúc dự án. Mức giảm phát thải gián tiếp được ước tính là 5.154 ktonnnes CO2eq cộng dồn trong 10 năm sau khi kết thúc dự án.

Tóm tắt kết quả đã đạt được

 '- Thành lập Ban Quản lý dự án, tuyển dụng nhân sự cho Ban QLDA;
- Tổ chức hội thảo khởi động dự án đạt được sự đồng thuận của các đối tác về báo cáo khởi động dự án và kế hoạch thực hiện dự án, các kế hoạch hoạt động năm và những mục tiêu mà dự án cần phải đạt và thực hiện;
- Chuẩn bị các điều khoản tham chiếu đối với hỗ trợ kỹ thuật của dự án bao gồm: (i) Xây dựng các tiêu chuẩn cho sản phẩm chiếu sáng LED (các tiêu chuẩn về phương pháp kiểm tra thông số quang và điện của các thiết bị chiếu sáng rắn và phương pháp kiểm tra duy trì lumen của các nguồn sáng LED được viện dẫn từ tiêu chuẩn quốc tế IES LM-79-08 và IES LM-80-08; và một tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với các sản phẩm chiếu sáng LED); (ii) Xây dựng năng lực kiểm tra các sản phẩm chiếu sáng LED bao gồm thiết bị kiểm tra và quy trình kiểm tra; (iii) Cập nhật quy chuẩn xây dựng hiệu quả năng lượng để đưa vào việc sử dụng các sản phẩm chiếu sáng LED; và (iv) Phê duyệt hệ thống giám sát và đánh giá các hệ thống chiếu sáng LED.